Home | Contact

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1: Lid 1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Nijhoving Bedrijfsveiligheid, hierna te noemen Nijhoving, afsluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen cliënt. Deze diensten en werkzaamheden bevatten o.a. het leveren van brandwachten, het verzorgen van veiligheidsopleidingen en het organiseren van veiligheidsoefeningen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Nijhoving zijn verricht.

Artikel 1: Lid 2

De eigen voorwaarden van de cliënt, welke van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij Nijhoving deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 1: Lid 3

Indien met betrekking tot de te verklaren diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geld de laatste in dagtekening.

 

Artikel 2 Offertes

1. Een door Nijhoving gemaakte offerte is slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Nijhoving is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Een door Nijhoving gemaakte offerte is vrijblijvend, na aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever houdt Nijhoving de bevoegdheid het aanbod alsnog te herroepen.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3 Uitvoeren van de overeenkomst

Nijhoving bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Nijhoving zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Daarnaast verplicht de cliënt zich om Nijhoving op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden. Nijhoving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Nijhoving is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4 Annuleringsregeling cursussen

Bij annulering binnen één week voorafgaande aan de cursus, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen. Annuleren kan alleen schriftelijk met ontvangstbevestiging van Nijhoving.

 

Artikel 5 Prijswijziging

Indien tijdens de duur van de door Nijhoving met de cliënt gesloten overeenkomst kostverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden toeslagen op lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen van externe kosten, is Nijhoving gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Nijhoving en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

 

Artikel 6 Betaling

Artikel 6: Lid 1

Nijhoving is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de cliënt in te dienen, in dat geval is de cliënt verplicht tot de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere toezegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke reeds steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Bij buitengerechtelijke incassokosten wordt minimaal een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht.

Artikel 6: Lid 2

De cliënt is niet gerechtigd enig korting of verrekening toe te passen op de door hem en Nijhoving overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

In de genoemde gevallen is Nijhoving bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander zonder het recht van de opdrachtgever om van Nijhoving schadevergoeding te vorderen:

–    Na het sluiten van de overeenkomst aan Nijhoving ter kennis gekomen omstandigheden geven Nijhoving goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

–    Indien Nijhoving de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Artikel 8: Lid 1

Nijhoving is nimmer aansprakelijk voor de schade welke bij de toegepaste wijze van werken en optreden niet te vermijden is, indien door of namens cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijzen van werken en optreden, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot wijze van werken en optreden dwingt.

Artikel 8: Lid 2

Nijhoving is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Nijhoving te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 8: Lid 3

Nijhoving is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval Nijhoving per aangetekende schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Nijhoving, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 8: Lid 4

Nijhoving is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van Nijhoving, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt kan worden aangetoond.

Artikel 8: Lid 5

Nijhoving is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Artikel 8: Lid 6

Nijhoving is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8: Lid 7

Indien Nijhoving aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Nijhoving is beperkt tot 1 x de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nimmer hoger is dan het bedrag van € 5.000,–.

2. Indien Nijhoving aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is deze beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

Artikel 8: Lid 8

Nijhoving heeft te allen tijde het recht, indien mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 8: Lid 9

De cliënt vrijwaart Nijhoving voor aanspraken van derden jegens zijn bedrijf of op zijn personeel, ter zake van het verlies of schade aan goederen ten aanzien waarvan Nijhoving diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

 

Artikel 9 Overmacht

Nijhoving is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, of schade, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, oorlog, burgeroorlog, rebellie, opstand, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Nijhoving daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, zoals kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Nijhoving kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Nijhoving zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

 

Artikel 10 Wervingsverbod

De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook aan een persoon of bedrijf die voor of namens Nijhoving werkzaamheden uitvoert om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Nijhoving. Zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

Bovenstaand bedrag is direct opeisbaar, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist.

Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende 3 jaar na de datum der beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Toepassing recht

Op de overeenkomsten van Nijhoving en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Gerechtelijke procedures worden gevoerd bij een daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Assen.

Contact

Adres: Emmalaan 9

  7822 JA Emmen

Telefoon: 0591-641021

Mobiel: 06-55836082

Fax: 0591-653222

E-mail: info@opleidingenbhv.nl